Pénzügyi beszámoló

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2012. egyszerűsített éves beszámolójához.I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
A cég teljes neve:
Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Alapítás időpontja:
2012.06.26
Törzstőke összege:
- Ft

A társaság fő tevékenysége:

Szociális tevékenység
Székhelye:
2053 Herceghalom, Kozáromi út 27.
Statisztikai létszám

0II: SZÁMVITELI POLITIKA
A társaság tevékenysége során a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére kiható eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében folyamatosan nyilvántartásokat vezet.
A könyvelés pénzneme Forint.A társaság devizában, valutában felmerült bevételeit, költségeit és ráfordításait a teljesítés napján érvényes MNB árfolyamon forintosítva számolja el.A társaság Számviteli Politikája szerint jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát.
A valutában, devizában felmerült külföldi követelések és kötelezettségek év végi értékelésekor nem jelentős hatásnak az minősíthető, amelynek összevont mértéke nem haladja meg a 250 ezer forintot.

A társaság megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának azt minősíti, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik (nő vagy csökken).A társaság beszámolási kötelezettségének a Számviteli Törvény által biztosított lehetőséggel élve Egyszerűsített éves beszámoló készítésével tesz eleget.A mérlegkészítés időpontja: 2013.03.15
A társaság a mérleget a Számviteli Törvény 1. számú mellékletében meghatározott “A” változat szerint készíti, míg az eredménykimutatás alapjául a Törvény 2. számú mellékletében meghatározott “A” változat (összköltség eljárás) szolgál. A mérleg és az eredménykimutatásban összevont tételek és újonnan felvett tételsorok nem szerepelnek.Az egyszerűsített éves beszámolójának összeállításakor a számviteli alapelvektől nem tért el. A beszámoló elkészítésekor a vállalkozás folytonosságának alapelve mellett az óvatosság és a valódiság elveit tartotta szem előtt.Az éves zárás és a mérlegkészítés időpontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel.


Eszközök és források értékeléseA társaság a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően a birtokában levő eszközöket, valamint kötelezettségeit az egyedi értékelés elve szerint a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg rögzíti és értékeli.A társaság a tulajdonában levő befektetett eszközöket beke­rülési értéken tartja nyilván.
A társaság nem él az értékhelyesbítés, valamint a valós értéken való értékelés lehetőségével.A társaság az immateriális javak és a tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a Számviteli Törvény rendelkezéseinek megfelelően felosztja azokra az évekre, amelyekben ezeket az eszközöket használni fogja.
A társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési, előállítási költségét az üzembe helyezés napjától időarányosan, havonta számolt értékcsökkenési leírással csökkenti, illetve minden 100.000 Ft alatti beszerzési értékű szellemi termék és tárgyi eszköz bruttó értékét a használatba vételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként
Terv szerinti értékcsökkenést a nagy értékű befektetett eszközöknél az alábbi kulcsok szerint számolja el:
Megnevezés Élettartam (év) Kulcs (%)

Vagyoni értékű jogok 6 16

Szellemi termékek 3 33

Egyéb immateriális javak 5 20

Épületek 50 2

Építmények 33 3

Gépek, berendezések és felszerelések (kivéve a számítástechnikai és az ügyviteli eszközöket) 7 14,5

Számítástechnikai és ügyviteli eszközök (irodai gépek) 3 33

Bútorok: - 100 ezer Ft értékhatár alatt 1 100

- 100 ezer Ft értékhatár felett 7 14,5

Járművek 5 20
III: ÉRTÉKELÉSA társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét az alábbi mutatók jellemzik:
A mutató Tény
megnevezése számítása %
1. Tárgyi eszközök aránya Tárgyi eszközök / Összes eszköz 0,00%
2. Forgóeszközök aránya Forgóeszközök / Összes eszköz 100,00%
3. Tőkeellátottság Saját tőke / Összes forrás 96,55%
4. Források aránya Kötelezettségek / Összes forrás 0,00%
5. Likviditás Forgóeszközök / Rövid lej. köt. #ZÉRÓOSZTÓ!
6. Árbevétel arányos jövedelmezőség Adózott eredmény / Nettó árbevétel 93,33%
7. Eszköz arányos jövedelmezőség Adózott eredmény / Összes eszköz 96,55%IV. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A mérlegben össze nem hasonlítható adatok nem szerepelnek.Követelések összetétele

Vevői követelések
- Ft


NAV Túlfizetés
- Ft


Egyéb követelés
- Ft


Össszesen
- Ft
Kötelezetségek összetétele

Szállítói tartozás
- Ft


NAV tartozás
- Ft


Egyéb tartozás
- Ft


Össszesen
- Ft
Passzív időbeli elhatárolás

2013.évi tagdíj
2 000 Ft


Rezsi
- Ft


Egyéb
- Ft


Össszesen
2 000 Ft
Aktív időbeli elhatárolás

Bevételek elhatárolása
- Ft


Egyéb elhatárolás
- Ft


Össszesen
- Ft